Industrial Equipment & Machinery Manufacturer

Täzelikler

«Çeper» ýurdumyzyň mekdep bazarlaryny işjeň üpjün edýär

09.08.2023

Şu ýyl täze okuw ýyly üçin mekdep eşikleriniň giň görnüşi Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Çeper» Daşoguz egin-eşik fabriginiň işgärleri tarapyndan hödürlenýär.

Kärhana birnäçe ýyllardan bäri mekdep bazarlaryna önümleri işjeň berijileriň biri hökmünde üstünlikli çykyş edýär.

Onuň önümlerine diňe bir ýerli okuwçylaryň arasynda däl, eýsem, sebitdäki deň-duşlarynyň arasynda-da isleg bildirilýär.

Mekdep eşikleri pudagyň ýöriteleşdirilen dükanlarynda köp satylýar.

Geýimleriň ähli görnüşleri içerki önümçiligiň çydamly we ekologiýa taýdan arassa materiallaryndan ýokary hilli ýasalýar we olar geýmek, kesmek we tikin etmek üçin amatly.

«Çeper» egin-eşik kärhanasy Daşoguz welaýatynyň iň gadymy kärhanalarynyň biridir.

Iň oňat däp-dessurlaryň yzygiderliligi, toplanan tejribe we köpdürli amallary netijeli ýerine ýetirip bilýän we dürli materiallar bilen işlemek üçin döredilen ýokary tehnologiýaly enjamlary ussatlyk bilen ulanmak, tikinçilere moda tendensiýalaryna laýyk gelýän ýokary hilli önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.

Häzirlikçe onlarça görnüşli egin-eşik, ýorgan-düşek we öý dokma önümlerini öndürýändigine garamazdan, bu kärhana geljekde çykarýan önümleriniň üstünde gaýtadan işläp, olaryň köpdürlüligini has-da artdyrmagy maksat edinýär.

Şeýlelikde, diňe şu ýyl on bäş million manatdan gowrak önüm öndürmek meýilleşdirilýär we häzirki wagtda bu ýerde on million manatdan gowrak dürli önüm tikildi.

Beýleki täzelikler